Geschiedenis van Melissant

Geschiedenis van Melissant

Historie

De geschiedenis van Melissant gaat terug tot de 15e eeuw, toen men rondom Dirksland na de Sint-Elisabethsvloed (1421) de omliggende gorzen ging bedijken. Melissant was op 1 januari 1812 toegevoegd aan Dirksland maar werd als zelfstandige gemeente per 1 april 1817 daarvan afgesplitst. Tot 1966 bleef het een zelfstandige gemeente, tot deze gemeente behoorden de polders Oud-Melissant, Alteklein, Diederikspolder, een gedeelte van St.-Elizabethpolder, Oude Plaat, een gedeelte van de hoek van Melissant, de Nieuw Kraayerpolder en Roxenisse. De gemeente Melissant bestond oorspronkelijk uit drie “gemeenten”: Roxenisse, Onwaard en Melissant. Ten tijde van de Franse bezetting (18101814) werden deze gemeenten op bevel van Napoleon Bonaparte met Dirksland samengevoegd. In 1817 kregen ze hun zelfstandigheid weer terug, met ieder een apart bestuur. Op 19 augustus 1857 werden Roxenisse, Onwaard en Melissant bij elkaar gevoegd en verkregen gezamenlijk de naam Melissant.

In 1966 werden de gemeenten Dirksland, Herkingen en Melissant samengevoegd tot de gemeente Dirksland. De gemeente Dirksland is vervolgens op 1 januari 2013 opgegaan in de gemeente Goeree-Overflakkee, samen met de gemeenten Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee.

Lees verder op wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melissant

De geschiedenis van Melissant gaat terug tot in de vijftiende eeuw, maar halverwege de negentiende eeuw was het nog een bescheiden dorp. Na circa 1850 zette de groei in. Er kwamen een kerk, een school en een eigen raadhuis. Evenals de meeste andere plaatsen op Goeree-Overflakkee was Melissant lange tijd een agrarische gemeenschap. In de omgeving van Melissant staan nog enkele fraaie oude boerderijen. Op het eiland werd tot 1870 veel meekrap verbouwd. In de wortels van dit gewas zat een rode verfstof, dat voor allerlei doeleinden werd gebruikt. De wortels werden gedroogd en vermalen in een zogenaamde meestoof.

Bron: https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/verhalen/geschiedenis-van-dirksland-melissant-en-herkingen/

De geschiedenis van Melissant gaat terug tot de 15e eeuw, toen men rondom Dirksland na de Sint-Elisabethsvloed (1421) de omliggende gorzen ging bedijken. Waar de naam Melissant vandaan komt is niet zeker, men vermoedt dat een van de bedijkers de naam Melis had en dat het tweede deel van de naam verwijst naar zand.

Melissant was tot 1966 een zelfstandige gemeente. De gemeente Melissant bestond oorspronkelijk uit drie “gemeenten”: Roxenisse, Onwaard en Melissant. Ten tijde van de Franse bezetting (1810-1814) werden deze gemeenten op bevel van Napoleon Bonaparte met Dirksland samengevoegd. In 1817 kregen ze hun zelfstandigheid weer terug, met ieder een apart bestuur. Op 13 juli 1857 werden Roxenisse, Onwaard en Melissant bij elkaar gevoegd en verkregen gezamenlijk de naam Melissant.

Melissant kent een opvallend groot aantal kerken, onder meer een Gereformeerde Gemeente, een Gereformeerde Gemeente in Nederland en een Hersteld Hervormde Kerk.

Tijdens de Watersnoodramp van 1953 is Melissant als een van de weinige dorpen op Goeree-Overflakkee niet overstroomd.

Bron: https://vitalekernengo.nl/dorpskernen/melissant/

Hoogte punten in de geschiedenis

In het jaar 1912 wordt een-kerk-zonder-meer gebouwd aan de Bouwdijk.

In 1916 wordt er een pastorie gebouwd, thans Nieuweweg 7, alwaar de eerste eigen dominee Ds. De Bruyn zijn intrek neemt. Deze dominee blijft tot 1920.

In 1934 doet Ds. H. de Valk intrede in Stellendam en Melissant.

In 1933 worden in de kerk een paar schotten aangebracht om zodoende een consistoriekamer te creëren.

Vanwege slechte en donkere wegen bij avond werd in 1923 besloten om in de wintermaanden ’s middags dienst te houden.

Bron: https://ontmoetingskerkmelissant.nl/geschiedenis/

5Franse tijd, eind februari arriveren er 221 man Franse troepen om in Dirksland ingekwartierd te worden. Ze trekken echter door naar Goedereede en worden daar gelegerd. “Fluwelen revolutie” in Dirksland, het dorpsbestuur werd door de Fransen ontbonden, waarna dezelfde bestuurders als “municipaliteit” weer werden aangesteld. De schout, die tevoren door de ambachtsheer was gewaarschuwd zich niet te verzetten, werd voortaan “Maire” genoemd.09 – blz. 3 en 44
1795Dirksland heeft 1151 inwoners, Melissant heeft 333 inwoners, in Herkingen staan 50 huizen en het heeft 366 inwoners.29 – blz. 140 + 158 + 162
1795Verkeer tussen Frankrijk en Den Haag gaat doorgaans via Schouwen-Duiveland, Herkingen, Dirkslandse Sas, Hellevoetsluis en de Maaslandse Sluis.
Waarschijnlijk stamt uit deze tijd de bijnaam “Klein Parijs” voor het dorp Dirksland.
02 – foto 18 /
09 – blz. 44
1796Bouw van de boerderij “het Groene Woud” tussen de Geldersedijk en de Boomvliet. Reeds voor 1688 stond hier een “steetje”.09 – blz. 17 /
15 – blz. 23
1797Waterschap “De Gemeene Uitwatering” vergadert voortaan in het “Sashuis van Dirksland”, woning van sluiswachter en veerman Van den Doel.09 – blz. 42 /
Sas van Dirksland
1798De Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver bezoekt Overflakkee, over Melissant laat hij het volgende weten: “Dit Dorpje ligt vrij aangenaam, ‘Tis klein, en brengt slechts voordeel aan, Door ’t graan en meekrap dat er groeit; Vermits de handel hier niet bloeit, Moet ook den Landman door zijn graanen, De weg tot onderhoud zig baanen.”
Dan verder met: “Herkingen dat gij hier ziet staan, Is klein ” brengt weinig voordeel aan ” Het heeft door ’t water veel geleden, En zuchte vaak door tegenheden ” Dit Dorp wierd zelfs herdijkt ” zijn oord Brengt meekrap en ook graanen voort.”
“het van oudsher vermaarde groote Herkingsche Veer, over welke men van over Flacquée naar Zeeland vaart, brengt hier voor al des Zomers veel levendigheid, en teffens voor de bewoonders van Herkingen, veel gemak aan.”
En dan over: “Het vruchtbaar Dirksland, is zeer oud; Legt aangenaam, zindelijk, wel bebouwd, ’T Dorp heeft daar bij tot nut een Haven, – Die dorp ” en veldlings winst’ doen staaven.”
“Het dorp op zich zelfs is in verscheide ruime regelmatige Straaten verdeeld, het geen aan het zelfe een Steedelyke en aanzienlyke gedaante geeft.”
“Den nuttigen Landbouw en Graanenteeld, als ook de Meekrap (welke hier zeer voordelig groeit) doet de welstand deezer Heerlykheid bloeijen, en verschaft zo door het planten, roeijen, droogen en beryden van dezelve, aan vele handen Bezigheid; ook werden hier jaarlyks een groote kwantiteit Aardappelen geteeld, die zo om deszelfs aangenaame smaak als nuttig voedzel, overal naar andere plaatzen ter verkoop werden gezonden, werdende de Aardappelen welke hier geteeld werden overal zeer gepreezen.”
09 – blz. 3, 24, 28 en 29 /
Dirksland
Herkingen
Melissant
Bron: http://www.geschiedenisvandirksland.com/geschiedenis/deel3.html